Printen
A A A

Gebruiksvoorwaarden

1. Introductie

1.1 De volgende algemene voorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) hebben betrekking op uw toegang tot en gebruikmaken van de website onder www.astellas.nl geëxploiteerd door Astellas Pharma B.V. gevestigd te Sylviusweg 62 (hierna “Astellas”, “wij”, “onze” of “ons”) (de “website”). Gebruik van onze website omvat openen en surfen.

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden dienen te worden gelezen naast, en toegepast te worden in aanvulling op ons (“privacybeleid”). Lees deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid zorgvuldig door en bewaar en/of print een kopie hiervan voor toekomstig gebruik, omdat ze beide betrekking hebben op uw gebruik van onze website.

1.3 Door gebruik te maken van de website, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid gelezen en begrepen hebt en dat u ze accepteert en u eraan zult houden. Als u niet akkoord gaat met of zich niet kunt houden aan deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website.

2. Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden

2.1 Astellas kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen door deze pagina aan te passen en door de website verder te gebruiken gaat u akkoord met en accepteert deze wijzigingen. Bezoek deze pagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

3. Wijzigingen aan onze website

3.1 We kunnen van tijd tot tijd onze website bijwerken en de inhoud die beschikbaar is voor bezoekers van de website wijzigen. We zijn echter niet verplicht om de website bij te werken en garanderen niet dat de website en de inhoud daarvan bijgewerkt zijn.

3.2 We garanderen niet dat onze website of de beschikbare inhoud vrij zijn van fouten of onvolledigheden.

3.3 Als u vragen hebt over onze website, deze gebruiksvoorwaarden of als u om een andere reden contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen via bijwerkingen@astellas.com

4. Toegang tot onze website

4.1 Deze website staat u kosteloos ter beschikking.

4.2 We garanderen niet dat onze website, of de inhoud daarvan, altijd voor u beschikbaar is of dat uw toegang ononderbroken zal zijn. De toegang wordt verleend op tijdelijke basis en die kunnen we zonder aankondiging opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen voor de gehele website of een gedeelte hiervan. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om de een of andere reden op een bepaald moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.

4.3 Deze website is alleen bedoeld voor inwoners van Nederland.

4.4 Wij beweren niet dat inhoud die beschikbaar is op of via onze website passend is voor, of beschikbaar is op, andere locaties. We kunnen de beschikbaarheid van onze website te allen tijden beperken voor elke persoon of elk geografisch gebied. Als u ervoor kiest onze website van buiten Nederland te openen, doet u dat voor eigen risico.

5. Uw gebruik van de website

5.1 Als u onze website gebruikt, gaat u ermee akkoord om niet:

a. de website te gebruiken voor onwettige, ongepaste of illegale doeleinden;
b. de website te gebruiken op een manier die de rechten van iemand anders schendt of die het gebruik en het genieten van de website van iemand anders beperkt of belet;
c. software, applicaties, updates of hardware die beschikbaar zijn via de website te demonteren, er reverse engineering op toe te passen, of anderszins te decompileren; of
d. de website te gebruiken op een andere manier die verboden wordt door deze gebruiksvoorwaarden.

5.2 U accepteert, dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat u over antivirus-, firewall- en andere geschikte beveiligingssoftware beschikt tijdens het surfen op internet en het bezoeken van deze website, en dat u de veiligheid van de wachtwoorden/gebruikersnamen ten aanzien van alle gebruikersaccounts met betrekking tot deze website (indien van toepassing) handhaaft. Astellas aanvaardt geen aansprakelijkheid als u er niet in slaagt om redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen als u op internet en onze website surft.

5.3 U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojans, wormen, logic bombs of andere materialen die kwaadaardig of technologisch schadelijk zijn, te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze website, onze server waarop onze website is opgeslagen of enige andere server, computer of database die verbonden is aan onze website. U mag onze website niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, begaat u mogelijk een strafbaar feit en wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en wij zullen met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Als u deze bepaling schendt, vervalt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.

5.4 De inhoud van onze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u gaat actie onderneemt of afziet van het ondernemen van actie op basis van de inhoud van onze website.

5.5 Alhoewel we er redelijkerwijs alles aan doen om de beschikbare informatie op onze website bij te werken, geven we geen garanties, verklaringen of zekerheden dat de inhoud nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is, noch dat de website geen rechten van derden schendt. We accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw gebruik van de inhoud van de website en uw gebruik is uitsluitend voor eigen risico.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het daarop gepubliceerde materiaal. Intellectueel eigendom omvat tekst, afbeeldingen, geluids- en videoclips en andere werken die op de website zijn gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen, en alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.

6.2 Als u deze gebruiksvoorwaarden naleeft, mag u inhoud van de website bekijken, downloaden, afdrukken en gebruiken mits:

a. onze status als auteurs van de inhoud altijd wordt erkend:
b. u de inhoud niet voor commerciële doeleinden gebruikt;
c. u de inhoud van de website niet op een of andere manier aanpast; en
d. u de inhoud niet wijzigt en alle afbeeldingen en andere visuele inhoud samen met de bijbehorende tekst gebruikt.

6.3 U mag de inhoud van de website niet op een manier gebruiken die inconsistent is met deze gebruiksvoorwaarden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt, vervalt uw recht op het gebruik van de website en dient u, op onze aanwijzing, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt terug te geven.

7. Door gebruiker gegenereerde inhoud

7.1 Astellas kan op de website de functionaliteit opnemen die u in staat stelt om inhoud te plaatsen of te verzenden naar de website, bijvoorbeeld op een openbaar forum of blog. Door inhoud te verzenden, gaat u ermee akkoord dat:

a. u volledig verantwoordelijk bent voor de inhoud die u plaatst of verzendt, en dat u geen inhoud zult verzenden die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch, ethisch of anderszins illegaal en/of op de een of andere manier verwerpelijk is;
b. u belooft dat alle inhoud: (I) origineel van u is en dat er geen andere partij rechtenheeft, aanspraak maakt op of interesse heeft in de inhoud; en/of (ii) u over alle benodigde rechten, licenties, toestemmingen beschikt om de inhoud te plaatsen naar de website voor gebruik door Astellas, in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

7.2 Als u inhoud naar onze website verzendt, verstrekt u de volgende licenties:

a. Een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie aan Astellas om de inhoud te gebruiken op elke manier die wij als passend beschouwen en aan anderen toestemming te geven om dit te doen. Tevens verklaart u onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van alle morele rechten die u hebt op alle inhoud die door u op de website wordt geplaatst; en
b. Een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie aan ander gebruikers van de website voor toegang tot uw inhoud via de website met als doel het openen van dergelijke inhoud en het gebruiken daarvan in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

7.3 Astellas is te allen tijde gerechtigd inhoud die naar de website is verzonden of geplaatst vooraf te screenen, te beoordelen, te bewerken, te weigeren of te verwijderen, alhoewel we daartoe niet verplicht zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die door u of een andere derde gebruiker van de website geplaatst is, of verzonden is om te worden geplaatst.

7.4 Wij zijn niet verplicht om enige inhoud te behouden en zijn ten opzichte van u niet verantwoordelijk voor verwijdering, vernietiging of verlies van enige inhoud die niet door ons verstrekt is. We kunnen inhoud bewaren als dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, om geschillen op te lossen en om deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen.

8. Beperking van onze aansprakelijkheid

8.1 Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit uit: (i) onze aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (ii) uw rechten op grond van de wetgeving voor de consument; of (iii) enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de Nederlandse wet.

8.2 Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we uitdrukkelijk, hetzij expliciet of impliciet, alle verklaringen, garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze website of enige inhoud daarvan, uit.

8.3 Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van enige gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins, zelfs als het verlies of de schade voorzienbaar was, die het gevolg is van of in verband staat met:

a. het gebruik van, of het niet in staat zijn tot het gebruik van onze website; of
b. het gebruik, of de betrouwbaarheid van inhoud die wordt weergegeven of die beschikbaar is op onze website.

8.4 Als u een zakelijke gebruiker bent, houd u er dan rekening mee dat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor:

a. alle winstderving, daling van verkopen, zaken of omzet;
b. onderbreking van de bedrijfsvoering;
c. verlies van verwachte besparingen;
d. verlies van goodwill, mogelijkheden of reputatie;
e. verlies van gegevens; of
f. alle speciale, indirecte, incidentele, gevolg, punitieve of exemplarische schade hoe dan ook veroorzaakt,

Die voortvloeit uit, of in verband staat met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de website (ongeacht of de vordering wordt ingesteld voor schending van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, op grond van de wet of anderszins).

8.5 Als u een consumentgebruiker bent, houd er dan rekening mee dat we de website alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U gaat ermee akkoord om onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk voor enige winstderving, verlies van zaken, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke mogelijkheden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, een gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of andere gepatenteerde materialen infecteren, als gevolg van uw gebruik van onze website of van het door u downloaden van enige inhoud hiervan of van een andere website die hieraan gekoppeld is.

8.6 Informatie die wordt overgedragen via deze website verloopt via openbare telecommunicatienetwerken. Wij beloven niet dat de website beschikbaar is of dat de werking van deze website zonder onderbrekingen of foutloos is en aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

9. Koppelingen naar websites van derden

9.1 Deze website kan koppelingen naar websites van derden bevatten. We fiatteren, onderschrijven of keuren de inhoud van websites van derden niet anderszins goed en uw gebruik van dergelijke websites is volledig voor eigen risico, wij hebben geen controle over de inhoud van websites van derden.

9.2 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van de inhoud van een dergelijke derde partij.

10. Overige belangrijke voorwaarden

10.1 Astellas mag te allen tijde, naar eigen goeddunken, stoppen met de website of bepaalde kenmerken en functies van de website beëindigen.

10.2 Als enige van deze gebruiksvoorwaarden illegaal, ongeldig of niet afdwingbaar blijken te zijn volgens een rechtbank of competente jurisdictie, dan blijven de rest van deze gebruiksvoorwaarden volledig van kracht en effectief.

10.3 Het niet kunnen uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden houdt geen afstand doen van een dergelijk recht of bepaling in.

10.4 Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, is niets in deze gebruiksvoorwaarden bedoeld om enige rechten, rechtsmiddelen of voordelen te verlenen aan ander personen dan u en Astellas.

10.5 Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere voorwaarden, garanties en/of verklaringen voor zover toegestaan door de wet.

10.6 Astellas kan u de toegang tot de website ontzeggen voor het schenden van deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast kunnen of u of wij onze overeenkomst onder deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde schriftelijk bij de andere partij beëindigen. Als deze overeenkomst beëindigd is, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website..

10.7 Als u consument bent, dient u er rekening mee te houden dat deze gebruiksvoorwaarden, hun onderwerp en formulering worden overzien door de Nederlandse wet. Zowel u als wij gaan ermee akkoord dat de rechtbank in Nederland niet-exclusieve jurisdictie bezitten.

10.8 Als u een bedrijf bent, worden deze voorwaarden, alle geschillen of vorderingen die hieruit voortvloeien, of hiermee of met hun onderwerp of formulering in verband staan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van Nederland. Als u enige gerechtelijke stappen met betrekking tot uw gebruik van de website of deze gebruiksvoorwaarden onderneemt, gaat u ermee akkoord dit te doen bij de rechtbank in Nederland.

10.9 Deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zijn beschikbaar in de volgende talen: Nederlands

Terug naar boven